Eerste voorbereidende werkzaamheden in de pijplijn

7 maart 2019

Sanering

Deze maand zitten de eerste werkzaamheden in de pijplijn: er wordt dan begonnen met de sanering van de grond. Hoe dat zit? Op de planlocatie lag eerder een boomgaard waar gebruik gemaakt werd van bestrijdingsmiddelen. De bodem was daardoor deels verontreinigd. Er wordt dus eerst ‘rommel’ opgeruimd om vervolgens met een schone lei te beginnen. De verontreinigde grond wordt ontgraven en weer aangevuld met grond die voldoet aan de klasse Wonen, die geschikt is voor toekomstige bewoning. Gezien de grootte van het plangebied zullen de eerste weken dan ook heel veel vrachtwagens af- en aanrijden.
Om de bouwlocatie veilig te stellen en om ervoor te zorgen dat mensen niet op de bouwlocatie kunnen komen waar ze onverhoopt in onveilige situaties kunnen belanden, worden in dit stadium al bouwhekken om het gehele terrein geplaatst.

Bouwrijp maken van de grond

Aansluitend op de sanering worden de werkzaamheden opgestart voor het bouwrijp maken van de bouwgrond. Bouwrijp maken is een term die wordt gebruikt voor het bewerken van de grond voordat de bouwlocatie daadwerkelijk geschikt is voor het bouwen van een woning. Kabels, leidingen, funderingen voor wegen en taluds worden aangelegd en watergangen worden uitgegraven. Omdat De Kiem van Houten Nul-op-de-Meter en gasloos wordt, komt er natuurlijk geen gasleiding. Rond augustus worden al deze werkzaamheden afgerond. De planning voor wat betreft de start van de bouw is nog steeds ongewijzigd, zodat Bouwbedrijf Van Grunsven B.V. in september kan starten met de bouw van de eerste 66 woningen in Fase 1B!

Praktisch om te weten

Bouwverkeer is onlosmakelijk verbonden met bouwen. Voor de bouw van in totaal ca. 300 woningen en appartementen worden dan ook veel bouwmaterialen en -materieel met vrachtwagens aangevoerd. Dit kan ongemak geven en daarom is in overleg met de gemeente Houten een route voor het bouwverkeer vastgesteld om overlast zo veel mogelijk te beperken. De route is weergegeven op het routekaartje. Zoals je ziet wordt de rondweg grotendeels benut. Via bordjes langs de route wordt het bouwverkeer de wijk ingeleid via Raaigras. Bouwverkeer kan het plangebied alleen bereiken via de met borden aangegeven bouwverkeerroute. Omdat in de bouw altijd vroeg gestart wordt, zal aanleverend vrachtverkeer ook vroeg op gang komen. In de regel zal bouwverkeer op werkdagen tussen 07.00 – 17.00 uur plaatsvinden. Waar het bouwverkeer het fietspad (Hofstadpad) bij Castellum kruist, worden voor de veiligheid tijdelijk slagbomen en/of verkeerslichten geplaats. In het begin worden wellicht verkeersregelaars ingezet op drukke oversteekmomenten.
Je ziet dat er alles aan gedaan wordt om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gaat het een keer anders dan rekenen we op ieders begrip.


Route bouwverkeer, vastgesteld in overleg met de gemeente Houten

Het kan overigens gebeuren dat tijdens het saneren en het bouwrijp maken aansluitingen voor water en elektra uit de directe omgeving van de bouwlocatie benut moeten worden. Dat kan wat tijdelijke werkzaamheden met zich meebrengen.